ประโยชน์ของ พืชวงศ์ขิง

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิง

พรรณพืชวงศ์ขิงเป็นที่รู้จักและมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานมาแล้ว คือ นำมาใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องเทศ เช่น ขิง (Zingiber officinale) ข่า (Alpinia galanga) กระชาย (Boesenbergia rotunda) กระวาน (Amomum testaceum) ขมิ้น (Curcuma longa) นำมาใช้เป็นสมุนไพร เช่น ว่านชักมดลูก (Curcuma zanthorhiza) มหาหงส์ (Hedychium coronarium) และนำมาใช้เป็นไม้ประดับ เช่น ดาหลา (Etlingera elatior) และปทุมมา (Curcuma alismatifolia) เป็นต้น มนุษย์นำพืชวงศ์ขิงมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน แต่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชวงศ์ขิงนับว่ายังมีจำนวนน้อย (พัฒนาไม่มากนัก) นอกจากนี้ในปัจจุบันมนุษย์มีการทำลายป่าไม้เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ๆ จึงส่งผลให้พืชวงศ์ขิงหลายชนิดมีความเสี่ยงต่อการลดจำนวนลงจนกระทั่งทำให้มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ .