ข้อมูลเบื้องต้นพืชวงศ์ขิง

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

พืชวงศ์ขิง จังหวัดเลย

พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae หรือ Ginger family) จัดอยู่ในอันดับ Zingiberales ทั่วโลกมีประมาณ 52 สกุล 1,300 ชนิด มีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบประมาณ 26 สกุล 300 ชนิด