ขิง ขิง ขิงดีขิงเมืองเลยเลย 🌱

พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae หรือ Ginger family) จัดอยู่ในอันดับ Zingiberales ทั่วโลกมีประมาณ 52 สกุล 1,300 ชนิด มีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบประมาณ 26 สกุล 300 ชนิด

เรียนรู้
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
big-monitor creative developer flower-top small-monitor small-top table target shape main-pic

จัดทำโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000